سپرده گذارانی که مشمول بیمه حوادث، درمان و آتش سوزی بیمه رازی قرار گرفته انددر صورت نیاز به خدمات بیمه ای مشمول قرارداد بیمه رازی و در چارچوب شرایط مشروح زیر می توانند از خدمات بیمه ای بیمه رازی استفاده نمایند